Najpopularniejsze usługi

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę do marszałka województwa zawiadomienia o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia wznowienia wykonywania ww. działalności.

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zmiana danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o zmianę danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT).

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego marszałka województwa o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Usługa umożliwia zmianę danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało z...

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Wraz ze zgłoszeniem zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
...

Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia zmianę danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i jest dokonywana na pisemny wniosek podmiotu, zawierający dane, które uległy zmianie, czyli:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adre...

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wymienionej w art. 23a ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysł...

wyników
Informacje wyszukiwarki