Nazwa usługi:

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

   
Kogo dotyczy: Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)
- Art. 54, ust. 1
- Art. 54, ust. 2
- Art. 54, ust. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
- Art. 378
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawierający: 1) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, 2) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, 3) harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.
   
Opłaty: 10 zł - za wydanie decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotowa decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki