Nazwa usługi:

Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegającej się o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196)
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 39a
- Art. 45
Ustawa
z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482)
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2a
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 3
Ustawa
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego
  • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • lub Ostateczna decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 10 zł
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki