Nazwa usługi:

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który:
1. posiada bazę organizacyjno-techniczną zapewniającą warunki przechowywania dokumentacji określone w art. 51n oraz właściwe warunki jej udostępniania,
2. posiada regulamin usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem,
3. zatrudnia do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową.

W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r., Nr 123, poz. 698)
- Art. 51a
- Art. 51b
- Art. 51c
- Art. 51d
- Art. 51e
- Art. 51f
- Art. 51g
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447)
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania określonej działalności regulowanej
  • Oświadczenie o kompletności i prawdziwości danych złożonych we wniosku
  • Dowód wniesienia opłaty
   
Opłaty: 616 zł
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów (wniosku).W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące. Podstawa prawna: Ustawa Kodeksu Postępowania Administracyjnego art. 35 (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. Zm.)
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej. Stronie służy odwołanie za pośrednictwem organu (Marszałka), do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki