Nazwa usługi:

Zezwolenie na leczenie substytucyjne

   
Kogo dotyczy: Zezwolenie na leczenie substytucyjne może otrzymać podmiot leczniczy, który posiada:
1. aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny;
2. pomieszczenia przystosowane do: wydawania środka substytucyjnego, prowadzenia terapii grupowej, pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego, pobierania próbek do analizy, przechowywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;
3. odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych.
   
Skrócony opis: Prowadzenie programu substytucyjnego wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez marszałka województwa. Przed wystąpieniem z wnioskiem do marszałka województwa, podmiot zwraca się o wydanie opinii Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124)
- Art. 28
Rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 368)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dokumenty składane do Dyrektora Krajowego Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii I. wniosek o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego według wzoru umieszczonego na stronie internetowej WWW.kbpn.gov.pl II. Załączniki do Programu leczenia substytucyjnego 1. aktualny statut, 2. odpis wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 3. odpis wpisu do KRS lub odpis wpisu do innego rejestru, 4. kopia umów na badania laboratoryjne materiału biologicznego, jeżeli nie są one realizowane bezpośrednio w placówce, 5. kopia umów o współprace z innymi placówkami jeżeli taka istnieje, 6. wzór kontraktu terapeutycznego 7. kopia regulaminu programu 8. wzór karty identyfikacyjnej pacjenta 9. kopia umowy z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny.
  • III. Załączniki do Informacji o realizatorach Programu 1. odpis dokumentu potwierdzającego spełnianie przez kierownika programu wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego 2. oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zatrudnienia w charakterze realizatorów programu wyłącznie osób spełniających wymogi określone w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego
  • Dokumenty składane do Marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu 1. Wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego; 2. Opinia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat programu leczenia substytucyjnego. 3. Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej; 4. Umowa z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny.; 5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 6. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą; 7. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarek i lekarzy biorących udział w programie leczenia substytucyjnego;
  • 8. Wskazanie kierownika programu i załączenie jego dyplomu specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz zaświadczenia o stażu pracy przynajmniej 3 miesięcznego w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych lub w przypadku, gdy kierownik nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii – dyplom specjalisty w dziedzinie innej niż psychiatria oraz zaświadczenia o przynajmniej 2 letnim stażu pracy w zakładach prowadzących leczenie osób uzależnionych, a także w tym przypadku dostarczenie dowodu zatrudnienia w zakładzie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz jego dyplomu dotyczącego specjalizacji; 9. Oświadczenie kierownika zakładu opieki zdrowotnej, że zatrudnieni przy realizacji programu, o którym mowa w pkt II ust. 3 pracownicy spełniają warunki określone w §15 i §16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego. (Dz. U. 2013.368).
   
Opłaty: brak opłat
   
Czas realizacji: 60 dni na wydanie opinii przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii plus 30 dni na wydanie decyzji marszałka (zgodnie z Kpa)
   
Tryb odwoławczy: Środki odwoławcze procedury – nie dotyczą Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
W przypadku odmowy wydania zezwolenia, wnioskodawca może złożyć odwołanie za pośrednictwem właściwego Marszałka Województwa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki