Nazwa usługi:

Potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorca
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196)
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38, ust. 1
- Art. 38, ust. 4
- Art. 39
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 44a
- Art. 45
Ustawa
z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482)
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2a
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 3
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 4
Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623)
- Art. 64
Ustawa
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169, z późn. zm.)
Ustawa
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011r., Nr 10, poz. 54)
- par. 1
- par. 2
- par. 3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty za zaszeregowanie (za dokonanie oceny) obiektu hotelarskiego
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (budowlanych): a) przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (budowlanych): b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (przeciwpożarowych): opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów odrębnych w obiektach hotelarskich (sanitarnych): opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
   
Opłaty: Opłaty związane z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do potwierdzenia zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego wynoszą:
- dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł;
- dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł;
- dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł;
- dla kempingów (campingów)300 zł;
- dla domów wycieczkowych 500 zł;
- dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł;
- dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł;
- dla schronisk 300 zł;
- dla schronisk młodzieżowych i pól biwakowych 100 zł.
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki