Nazwa usługi:

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:

1. posiadanie możliwości techniczne gwarantujących wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi (warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych).

2. posiadanie certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

3. nie jest w stanie upadłości lub likwidacji

4. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

5. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej).
   
Skrócony opis: Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
- Art. 75a, ust. 1
- Art. 75a, ust. 2, pkt. 1
- Art. 75a, ust. 2, pkt. 2
- Art. 75a, ust. 2, pkt. 3
- Art. 75a, ust. 2, pkt. 4
- Art. 75a, ust. 2, pkt. 5
- Art. 75a, ust. 3, pkt. 1
- Art. 75a, ust. 3, pkt. 2
- Art. 75a, ust. 3, pkt. 3
- Art. 75a, ust. 3, pkt. 4
- Art. 75a, ust. 3, pkt. 5
- Art. 75a, ust. 4, pkt. 1
- Art. 75a, ust. 4, pkt. 2
- Art. 75a, ust. 5
- Art. 75a, ust. 6, pkt. 1
- Art. 75a, ust. 6, pkt. 2
- Art. 75a, ust. 6, pkt. 3
- Art. 75aa, ust. 1
- Art. 75aa, ust. 2
- Art. 75ab, ust. 1
- Art. 75ab, ust. 2
- Art. 75ab, ust. 3
- Art. 75ab, ust. 4
- Art. 75ac, ust. 1
- Art. 75ac, ust. 2
- Art. 75ac, ust. 3
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
  • Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych wpisanych do wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
   
Opłaty: 412 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki