Nazwa usługi:

Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

   
Kogo dotyczy: Obywateli
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
- Art. 181, ust. 1, pkt. 2
- Art. 183, ust. 1
- Art. 378, ust. 1
- Art. 184, ust. 1
- Art. 184, ust. 2
- Art. 184, ust. 3
- Art. 143, ust. 4
- Art. 187
- Art. 188
- Art. 221
- Art. 224
- Art. 225
- Art. 226
- Art. 227
- Art. 228
- Art. 229
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
- Art. 35
- Art. 77
- Art. 104
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
- ust. 40
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przygotowany według procedury WS-85
  • 2. zgoda uczestników postępowania (tj. prowadzących inne instalacje usytuowane na obszarze występowania przekroczeń standardów jakości powietrza) na ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów.
   
Opłaty: Opłata skarbowa od:

1. wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydawanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego:
a. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2) - 3016,50 zł,
b. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 759 zł,
c. pozostałe - 759 zł,
2. złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Informacje wyszukiwarki