Deklaracja dostępności cyfrowej dla głównej strony Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce


Wstęp deklaracji

Serwis zobowiązuje się zapewnić dostępność strony głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej BIP https://cyfrowamalopolska.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronach Systemu Cyfrowej Małopolski informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Formularze elektroniczne zostały stworzone zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie § 12. ust 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011vr. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 oraz 2014 poz. 590).

Ułatwienia na stronach podmiotowych BIP

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Pietras
e-mail: dostepna@umwm.malopolska.pl
Telefon: 12 63 03 502

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej zawarte są na stronach podmiotowych BIP oraz stronach internetowych jednostek (tj. gmin, powiatów), do którym można kierować elektroniczne wnioski za pośrednictwem Cyfrowej Małopolski.

 
 
 
Metryka
Liczba odwiedzin: 414
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Łukasz Świerzewski
Czas wytworzenia: 2020-01-16 10:13:50
Czas publikacji: 2020-04-23 13:57:23
Data przeniesienia do archiwum : Brak
Informacje wyszukiwarki