Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Serwis zobowiązuje się zapewnić dostępność strony głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej BIP https://cyfrowamalopolska.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronach Systemu Cyfrowej Małopolski informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości:zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Formularze elektroniczne zostały stworzone zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 oraz 2014 poz. 590.,
 • Strona internetowa posiada drobne błędy wynikające z użytej technologii.

Ułatwienia na stronach podmiotowych BIP

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Pietras
e-mail: dostepna@umwm.malopolska.pl
Telefon: 12 63 03 502, 516 676 510 (SMS) - dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Urząd:

Kraków:

 • ul. Racławicka 56 budynek A
 • ul. Racławicka 56 budynek B
 • ul. Basztowa 22
 • ul. Zacisze 5
 • ul. Zacisze 7
 • ul. Królewska
 • ul. Wielicka 72 budynek A
 • ul. Wielicka 72 budynek B
 • os. Teatralne 4a

Pozostałe:

 • Agenda zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • Agenda zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • Agenda zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1
 • Agenda zamiejscowa w Nowym Targu - Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, ul. Wałowa 10
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Wazów 3

Charakterystyka poszczególnych budynków uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zamieszczona jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się tablica informacyjna oraz punkt obsługi klienta lub portiernia. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Urzędu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. W budynkach wielopiętrowych podobne informacje znajdują się w windach osobowych. W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie obsługi klienta lub na portierni.

Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.malopolska.pl. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz przy sekretariatach w lokalizacjach nie posiadających wyodrębnionych stref obsługi.

W budynku Urzędu przy ul. Wielickiej 72 w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich zainstalowana jest stanowiskowa pętla indukcyjna wspierająca osoby słabosłyszące.

Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynku B przy ul. Racławickiej 56 funkcjonuje Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO). Pozostałe budynki użytkowane przez Urząd:

 • ul. Królewska 57 i os. Teatralne 4a - system ostrzegania pożarowego z sygnalizacją dźwiękową,
 • ul. Wielicka 72 (budynek A i B) sygnalizacja alarmowa.

W pozostałych lokalizacjach w celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane są tuby nagłaśniające.

We wszystkich lokalizacjach Urzędu ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji w każdej lokalizacji/na każdym piętrze budynku.

W lokalizacji przy ul. Racławickiej 56 znajdują się dodatkowo krzesła oraz maty wspierające ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz plik zawierający ten sam tekst odczytywany maszynowo.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Urząd zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku wniosku dotyczącego obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu pracownik realizujący usługę schodzi do klienta. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, telefonicznie 12 630 33 33 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail urzad@umwm.malopolska.pl

 
 

Koordynatorzy Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim

Marta Zając - koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Telefon: 12 63 03 250
Adres mailowy: Marta.Zajac@umwm.malopolska.pl

Marek Pietras - koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Telefon: 12 63 03 502
Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS)
Adres mailowy: Marek.Pietras@umwm.malopolska.pl

 
Metryka
Liczba odwiedzin: 785
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Patrycja Jamróz
Czas wytworzenia: 2020-01-16 10:13:50
Czas publikacji: 2021-03-31 13:50:22
Data przeniesienia do archiwum : Brak
Informacje wyszukiwarki