Alfabetyczna lista usług

Z

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Usługa umożliwia zmianę danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało z...

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Wraz ze zgłoszeniem zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
...

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany.

Zmiana danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o zmianę danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT).

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Usługa umożliwia złożenie wniosku do marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Zwrot opłaty skarbowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, ...

wyników
Informacje wyszukiwarki