Alfabetyczna lista usług

P

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

Instytucja pozwolenia zintegrowanego realizuje ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i i...

Przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs

Usługa umożliwia przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs.

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prow...

Przekazanie informacji dot. egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Usługa umożliwia przekazanie informacji dot. egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, przez instruktora lub wy...

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

Prawo organizowania zgromadzeń...

Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych.

Koncesjobiorca jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania ro...

Przyrzeczenie (promesa) zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej Instytucji Publicznej wniosku o promesę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

R

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w ...

wyników
Informacje wyszukiwarki