Alfabetyczna lista usług

Z

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku. Zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku.

Zaświadczenie o numerze PESEL

Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia o numerze PESEL.
O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

Złożenie wniosku umożliwia uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem.
Zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dot...

Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacy...

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę do marszałka województwa zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia przedłużenia zawieszenia.

Przedsiębi...

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę do marszałka województwa zawiadomienia o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia wznowienia wykonywania ww. działalności.

Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów

Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Przedsiębiorca prowadzący punkt zb...

Informacje wyszukiwarki