Najpopularniejsze usługi

Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast ...

Zezwolenie na leczenie substytucyjne

Prowadzenie programu substytucyjnego wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez marszałka województwa. Przed wystąpieniem z wnioskiem do marszałka województwa, podmiot zwraca się o wydanie opinii Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wpis przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT).

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest m...

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną ...

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Organem właściwym do prow...

Przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs

Usługa umożliwia przekazanie danych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, które ukończyły kurs.

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prow...

Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizy...

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT).

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Usługa umożliwia wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy ...

Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Usługa umożliwia złożenie wniosku do marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

wyników
Informacje wyszukiwarki