Najpopularniejsze usługi

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących kursy
z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę do marszałka województwa zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia przedłużenia zawieszenia.

Przedsiębi...

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę do marszałka województwa zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia zawieszenia.

Przedsiębiorca niezatrudniający praco...

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie przez przedsiębiorcę do marszałka województwa zawiadomienia o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia wznowienia wykonywania ww. działalności.

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zmiana danych zawartych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o zmianę danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT).

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego marszałka województwa o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Usługa umożliwia zmianę danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało z...

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Wraz ze zgłoszeniem zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
...

wyników
Informacje wyszukiwarki