Najpopularniejsze usługi

Zmiana danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia zmianę danych w rejestrze podmiotów prowadzących kursy i jest dokonywana na pisemny wniosek podmiotu, zawierający dane, które uległy zmianie, czyli:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adre...

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Pismo ogólne

Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące wa...

Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego lub udział w komitecie honorowym

1. Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, Wicemarszałków lub Członków Zarządu WM mogą być przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla Województwa, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.

2. Patronate...

Egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Marszałek Województwa organizuje egzaminy z następujących języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
• Język angielski
• Język francuski
• Język niemiecki
• Język hiszpański
• Język włoski
• Język rosyjski

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich:
• tatrzańskich
• beskidzkich

Wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Marszałek Województwa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

Poświadczenie znajomości języka obcego dla przewodnika górskiego

Poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji przewodnika górskiego.

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Wydanie identyfikatora potwierdzającego posiadanie uprawnień przewodnika górskiego

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wymienionej w art. 23a ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysł...

wyników
Informacje wyszukiwarki