Nazwa usługi:

Zezwolenie na uprawę maku/konopi

   
Kogo dotyczy: Rolnicy zamierzający uprawiać mak i/lub konopie włókniste na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę i przy zastosowaniu określonego w ustawie materiału siewnego.

Osoba ubiegająca się o zezwolenie:
- musi dysponować pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki),
- nie była karana za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku do wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy) o wydanie zezwolenia na uprawę maku i/lub konopi włóknistych.

Uprawa maku i konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego określonego w ustawie o oprzeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawa maku, za wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona po zawarciu umowy kontraktacji z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz spełnieniu jednego z poniższych warunków:
- zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zawarcie umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy,
- zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2012r., poz. 124, z późn. zm.)
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 56
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych
  • Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzeni działalności w zakresie skupu maku/konopi włóknistych
  • Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
    lub
    Kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo o udzieleniu upoważnienia głównemu przetwórcy - w przypadku zezwolenia marszałka województwa na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy sprzedaży
  • Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności
  • Dowód wniesienia opłaty
   
Opłaty: 30,00 zł
   
Czas realizacji: 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 336
Informacje wyszukiwarki