Nazwa usługi:

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Przez wyżej wymieniony regularny przewóz w krajowym transporcie drogowym należy rozumieć publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. Przewóz odbywa się pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także droga przejazdu, znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez przewóz regularny specjalny należy rozumieć niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie licencji ma krajowy transport drogowy osób (kserokopię tej licencji należy załączyć do wniosku o udzielenie odpowiedniego zezwolenia).
   
Podstawa prawna: Ustawa
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265)
- Art. 4, pkt. 1
- Art. 4, pkt. 7
- Art. 4, pkt. 8
- Art. 4, pkt. 8a
- Art. 4, pkt. 9
- Art. 4, pkt. 15
- Art. 4, pkt. 18
- Art. 18, ust. 1
- Art. 18, ust. 1a
- Art. 18, ust. 1b
- Art. 18, ust. 4
- Art. 18a
- Art. 18b
- Art. 20
- Art. 20a
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 22a
- Art. 22b
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 87, ust. 1, pkt. 1
- Art. 87, ust. 1, pkt. 2, lit. a
- Art. 87, ust. 1, pkt. 2, lit. d
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672)
- Art. 75, ust. 1, pkt. 18
- Art. 75, ust. 5
- Art. 75a
- Art. 76
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (zmienione 26 lipca 2011 roku oraz 25 stycznia 2012 r.) (Dz. U. z 2007r., Nr 235, poz. 1726)
- par. 13
- par. 15
- par. 16
- par. 17
- par. 18
- par. 19
- par. 25
- par. 26
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004r., Nr 144, poz. 1519)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym
  • kserokopię licencji na krajowy transport drogowy osób (należy pamiętać, iż licencja powinna być ważna co najmniej przez okres, którego dotyczy wniosek);
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
  • zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
  • cennik
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
  • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu ( dot. przewozów regularnych specjalnych)
   
Opłaty: Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, t. j. z późn. zm.) uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uiszczenia odpowiednich opłat. Wysokość opłat i sposób ich regulowania precyzują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726., rozporządzenie zmieniono Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 918 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 97.).
Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym zależy od okresu ważności tegoż zezwolenia, a także od obszaru, na którym będą wykonywane przewozy regularne. Stawki opłat za wydanie zezwolenia na wykonywani
   
Czas realizacji: Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej przez organ właściwy decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Kwestie odwołań regulują przepisy art. 127 – 140 kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 672
Informacje wyszukiwarki