Nazwa usługi:

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

   
Kogo dotyczy: Obywatele i Przedsiębiorcy
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia zgłoszenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)
- Art. 30 w związku z art. 29
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
  • Wyrys z mapy ewidencji gruntów z oznaczonym zakresem zgłoszenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienie Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, itp.) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - opinię hydrogeologiczną lub opinię geotechniczną podłoża gruntowego /oryginał/ opracowaną przez uprawnionegogeologa
  • Do zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz do zgłoszenia budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (oryginał). Projekt zagospodarowania terenu winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  • Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem właściwych uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).
  • Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (oryginał). Projekt zagospodarowania terenu winien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
   
Opłaty: 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Do właściwego Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1818
Informacje wyszukiwarki