Nazwa usługi:

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

   
Kogo dotyczy: Inwestor
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
- Art. 28
- Art. 33, ust. 1 i 2
- Art. 34, ust. 4
- Art. 36
Ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2000r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
- Art. 72, ust. 3
- Art. 88, ust. 1, pkt. 1
- Art. 88, ust. 5
- Art. 69
- Art. 70
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2004r., Nr 242, poz. 2421)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę z potwierdzoną jej ostatecznością
  • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby (oryginał)
  • Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (oryginał)
  • Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)
  • W sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja staje się ostateczna - należy dodatkowo przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu)
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
   
Opłaty: Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 261
Informacje wyszukiwarki