Nazwa usługi:

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

   
Kogo dotyczy: Każdy obywatel RP
   
Skrócony opis: Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r., Nr 108, poz. 953, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy / rozbiórki
 • Przy pobraniu dziennika po raz pierwszy:
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 • Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika:
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  - oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/ rozbiórki.
 • W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć:
  - oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy (oryginał),
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  - oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.
   
Opłaty: Należy uiścić opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki (równą cenie nabycia przez Urząd)
   
Czas realizacji: Do 3 dni
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 187
Informacje wyszukiwarki