Nazwa usługi:

Rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozstrzygnięcie o niezbędności korzystania z terenu sąsiedniego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • pisemna odmowa właściciela sąsiedniej nieruchomości lub oświadczenie inwestora o braku zgody sąsiada na wejście na jego teren, w celu wykonania robót budowlanych
  • szkice lub rysunki oraz inne dokumenty, a także informacje o zamierzonych robotach budowlanych (w zależności od potrzeb) w przypadku realizacji robót nie wymagających pozwolenia na budowę
  • zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu) – o ile organ nie dysponuje dokumentami archiwalnymi
  • kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia lub decyzji nakazującej wykonanie określonych robót wydanej przez organ nadzoru budowlanego
  • Wniosek o wydanie decyzji rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
  • Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: w przypadku, gdy roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).
   
Opłaty: 10 zł - Od decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - z wyłączeniem dokonania czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
17 zł - Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2844
Informacje wyszukiwarki