Nazwa usługi:

Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Skrócony opis: Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, w szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.

Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
- Art. 378
Ustawa
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)
- Art. 124
- Art. 128
- Art. 129
- Art. 131
- Art. 132
- Art. 130
- Art. 133
- Art. 134
- Art. 135
- Art. 136
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
- Art. 378, ust. 2a
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002r., Nr 122, poz. 1055)
- Art. 5, ust. 4, pkt. 4
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, która powinna zawierać wymagania przewidziane w art. 53 ust. 1 ustawy o odpadach
  • Informację dotyczące spełnienia wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi
  • Decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę (jeżeli decyzje te wydaje organ, który nie jest właściwy do zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów)
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowe
   
Opłaty: 505,00 zł. za wydanie decyzji
17,00 zł. – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem organu właściwego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W przypadku decyzji wydanych przez marszałka województwa wydanych w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W przypadku wydania decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, odwołanie przysługuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 199
Informacje wyszukiwarki