Nazwa usługi:

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji (w gospodarce odpadami).
   
Skrócony opis: Instytucja pozwolenia zintegrowanego realizuje ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Pozwolenie zintegrowane obejmuje całość oddziaływań na środowisko i ma zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem emisyjnym, stąd stosuje się do niego - z jednej strony: przepisy ogólne dotyczące wszystkich pozwoleń sektorowych (art. 211 ust. 1 Prawa ochrony środowiska), z drugiej wymagania i modyfikacje szczególne określone wprost dla pozwoleń zintegrowanych.
Obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych wprowadza Prawo ochrony środowiska (Rozdział 4, art. 201).
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Treść tego przepisu należy analizować wespół z aktem wykonawczym wydanym do art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, którym ustawodawca upoważnił Ministra Środowiska do określenia rodzajów instalacji spełniających warunki z art. 201 ust. 1 i wymagających pozwolenia zintegrowanego. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055, ze zm.).
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
- Art. 201
- Art. 219
- Art. 202
- Art. 203
- Art. 204
- Art. 205
- Art. 206
- Art. 207
- Art. 208
- Art. 209
- Art. 210
- Art. 211
- Art. 212
- Art. 213
- Art. 214
- Art. 215
- Art. 216
- Art. 217
- Art. 218
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
- Art. 71, ust. 1
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 202r., Nr 122, poz. 1055)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych, (Dz. U. z 2002r., poz. 1591, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
  • kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.
   
Opłaty: 2011 zł
- Opłata rejestracyjna:
a) Opłata rejestracyjna w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego – nie wyższa niż 3000 EURO (wysokość opłat rejestracyjnych określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych,
b) Opłata rejestracyjna w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem - 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.;
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii.
   
Czas realizacji: Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (oznacza to, że do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
   
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które wnosi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Mając na uwadze, że organem właściwym w sprawach wszystkich instalacji w gospodarce odpadami będzie marszałek województwa - bowiem są to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zob. art. 378 ust. 2a pkt 2 Prawa ochrony środowiska w zw. z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ), kwalifikuje składowiska odpadów w zależności od ich parametrów) - odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Środowiska (art. 377a Prawa ochrony środowiska) za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 6675
Informacje wyszukiwarki