Nazwa usługi:

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

   
Kogo dotyczy: Obowiązek uzyskania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzji administracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżeli potrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawierający: 1) określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, 2) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, 3) harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.
   
Opłaty: 500 zł
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Do Ministra Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotowa decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 5378
Informacje wyszukiwarki