Nazwa usługi:

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych

   
Kogo dotyczy: Wnioskodawcy
   
Skrócony opis: Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 34a
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 124
- Art. 125
- Art. 126
- Art. 127
- Art. 140
Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)
- Art. 378 ust. 2a
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Operat wodnoprawny (art. 131 ust. 2 pkt 1)
  • Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (art. 131 ust. 2 pkt 2)
  • Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131 ust. 2 pkt 3)
  • Dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych (art. 131 ust. 2b)
   
Opłaty: 217,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm., - część III, pkt 24 załącznika do ustawy);
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - do dwóch miesięcy (art. 35 § 3 K.p.a.)
   
Tryb odwoławczy: Organy odwoławcze w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych zostały określone w art. 4 Prawa wodnego. W przypadku pozwoleń wydanych w pierwszej instancji przez starostów odwołania wnosi się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego obszarze właściwości następuje szczególne korzystanie z wód (art. 4 ust. 4a w zw. z ust. 4 pkt 2 Prawa wodnego).

Organem odwoławczym w przypadku decyzji wydanych w pierwszej instancji przez marszałków województw i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Odwołanie w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji pierwszej instancji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3012
Informacje wyszukiwarki