Nazwa usługi:

Zwrot opłaty skarbowej

   
Kogo dotyczy: Obywatele, którzy uiścili opłatę skarbową za czynność urzędową, która nie została dokonana.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.
Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa (odpis, wypis, kopię) przed wejściem w życie ustawy tj. przed 01.01.2007 roku stosuje się przepisy dotychczasowej tzn. przepisy określone ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.)
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej z załączonym dowodem wpłaty (skan)
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Niezwłocznie, w zależności od rodzaju postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej zwrotu nadpłaty służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 7857
Informacje wyszukiwarki