Nazwa usługi:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorców
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Wg art. 41. ust. 1. przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Wg art. 41, pkt.2, ust. 5, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

Do zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, w zezwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie obowiązywania tego zezwolenia.
W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi.
W przypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie dłuższy niż rok.

Zezwolenie na zbieranie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • 1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
  • 2) Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
  • 3) Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10.
  • Do wniosku można załączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
   
Opłaty: 616 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do (Ministerstwo Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska) za pośrednictwem organu właściwego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 245
Informacje wyszukiwarki