Nazwa usługi:

Zezwolenie na skup maku/konopi

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie skupu maku i/lub konopi mwłóknistych
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.

Skup maku/konopi włóknistych następuje na podstawie umowy kontraktacji zawartej z przedsiębiorcą/rolnikiem prowadzącym uprawę maku/konopi włóknistych na podstawie zezwolenia.

   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)
- Art. 46
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek
  • Oświadczenie o dysponowaniu magazynem lub środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
  • Kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo o udzieleniu upoważnienia głównemu przetwórcy w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007 albo kopię dokumentu potwierdzającego uznanie przetwórcy albo upoważnienie głównego przetwórcy przez państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska - w przypadku zezwolenia marszałka województwa na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy sprzedaży
  • Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności
  • Dowód wniesienia opłaty
   
Opłaty: 125,00 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 13339
Informacje wyszukiwarki