Nazwa usługi:

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
- Art. 65
- Art. 66, ust. 5
- Art. 74
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • zgłoszenie o zmianie danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 • oświadczenie następującej treści:
  „Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.
  Oświadczenie powinno również zawierać:
  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
   
Opłaty: 206 zł
   
Czas realizacji: 7 dni na dokonanie zmiany w rejestrze, wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 674
Informacje wyszukiwarki