Nazwa usługi:

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy wnioskującemu o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do Starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wezwanie zawiera informacje, iż w przypadku nieuzupełnienia braków wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w terminie 7 dni.

Starosta wykreśla wpis z rejestru działalności regulowanej wydając z urzędu zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest zobowiązany do przekazania informacji drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
   
Opłaty: Brak opłaty
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 241
Informacje wyszukiwarki