Nazwa usługi:

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Część I ust. 53 kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r., Nr 217, poz. 1834)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  • Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  • Książka ewidencji osób szkolonych
  • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
   
Opłaty: 1. Opłata skarbowa za:
a) wydanie decyzji - skreślenie wpisu z rejestru - 10 zł;
b) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów - 22 zł.
2. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku

   
Czas realizacji: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.
2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 286
Informacje wyszukiwarki