Nazwa usługi:

Informacja przedsiębiorcy o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim

   
Kogo dotyczy: Osoby składającej informację o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim z prośbą o uchylenie decyzji o zaszeregowaniu danego obiektu i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie informacji o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim z prośbą o uchylenie decyzji o zaszeregowaniu danego obiektu i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196)
- Art. 35
- Art. 38, ust. 1
- Art. 39, ust. 4
- Art. 42
Ustawa
Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 (Dz. U. z 2013r., poz. 482)
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 2a
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 3
- Art. 60^1, par. 4, pkt. 4
Ustawa
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169)
Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2011r., Nr 259, poz. 1553)
- par. 12, ust. 1
- par. 13, ust. 1
- par. 17, ust. 1, pkt. 1
- par. 18, ust. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o uchylenie decyzji zaszeregowania obiektu do danego rodzaju i kategorii oraz wykreślnie z ewidencji obiektów hotelarskich
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 10 zł
   
Czas realizacji: Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw turystyki za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 4238
Informacje wyszukiwarki