Nazwa usługi:

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

   
Kogo dotyczy: Obywateli
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z 2001r., Nr 84, poz. 906)
- Art. 3
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 10
Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
Ustawa
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 123, poz. 835, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. z 2009r., Nr 193, poz. 1492, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych oraz terminu ich rozpoczęcia (oryginał).
  • W zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  • Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obiektem do rozbiórki, podaniem odległości od granic działki (oryginał).

  • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
   
Opłaty: Do dnia 31 grudnia 2011 r. - nie podlega opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2011 r. zwalnia się od opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi.

Po dniu 31 grudnia 2011 r.:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: Załatwienie sprawy zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, tj. w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.
   
Tryb odwoławczy: Do Wojewody za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 257
Informacje wyszukiwarki