Nazwa usługi:

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

   
Kogo dotyczy: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne lub gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli ww. podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/ lub zbiorowego odprowadzania ścieków
   
Skrócony opis: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r., Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • Projekt regulaminu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
   
Opłaty: 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na każdy rodzaj działalności prowadzonej na obszarze gminy w zakresie:
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków.

313,00 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie obszaru działalności każdego rodzaju działalności objętego zezwoleniem.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia podlega zwrotowi, jeżeli pomimo jej zapłacenia zezwolenie nie zostało wydane. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Prawo do zwrotu opłaty wygasa po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty.
   
Czas realizacji: do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 623
Informacje wyszukiwarki