Nazwa usługi:

Wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
   
Skrócony opis: Usługa umozliwia złozenie wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do rejestru
  • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
  • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
  • W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka
  • W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Dowód lub jego kopia dokonania opłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta .
   
Opłaty: Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala właściwy organ.
   
Czas realizacji: 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do Rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 97
Informacje wyszukiwarki