Nazwa usługi:

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorca lub rolnik
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.

Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przed podjęciem działalności przedsiębiorca lub rolnik obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez burmistrza, wójta, prezydenta miasta - zgodnie z art. 39 ww. ustawy.
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o następujących zmianach:
− zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
− uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
− zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
− zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
− zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)
- Art. 35, ust. 2
- Art. 38, ust. 2
- Art. 38, ust. 3
- Art. 39, ust. 3
- Art. 39, ust. 4
- Art. 40, ust. 3
- Art. 40, ust. 4
- Art. 35, ust. 1, pkt. 1 i 2
- Art. 35, ust. 3
- Art. 38, ust. 1
- Art. 39, ust. 5
- Art. 40, ust. 5 i 6
- Art. 41, ust. 1,2,3
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.
  • Opis obiektu.
  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
  • Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny.
  • Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
   
Opłaty: Brak opłat za dokonanie wpisu do ewidencji

   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 274
Informacje wyszukiwarki