Nazwa usługi:

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
   
Skrócony opis: Uzyskanie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na położenie obiektu hotelarskiego w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.
   
Podstawa prawna: Ustawa
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 1997r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169, z późn. zm.)
Ustawa
Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 275, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
  • Oryginał dowodu wniesienia opłaty za zaszeregowanie(za dokonanie oceny) obiektu hotelarskiego
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań: budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych
   
Opłaty: Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego wynoszą dla pól biwakowych 100 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011, r. Nr 10, poz. 54). Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez właściwy organ. Opłata skarbowa 10 PLN za wydanie decyzji.
   
Czas realizacji: Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające – miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane – 2 miesiące
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem właściwego marszałka województwa. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 623
Informacje wyszukiwarki