Nazwa usługi:

Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorca prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta oraz uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
- Art. 35
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
- Art. 217
- Art. 218
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. (Dz. U. z 2011r., Nr 69, poz. 367)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
   
Opłaty: Brak opłaty
   
Czas realizacji: 7 dni od dnia złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie
do organu administracji publicznej wyższego stopnia albo - gdy organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej jest minister lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze - zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dnia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 755
Informacje wyszukiwarki