Nazwa usługi:

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uzyskanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3. przekazania we wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
- Art. 217
- Art. 218
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
   
Opłaty: Brak opłaty
   
Czas realizacji: 7 dni od dnia złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia albo - gdy organem prowadzącym rejestr działalności regulowanej jest minister lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze - zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie w termia doręczenia decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 122
Informacje wyszukiwarki