Nazwa usługi:

Zezwolenie na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391)
- Art. 3, ust. 1
- Art. 3, ust. 2, pkt. 1
- Art. 3, ust. 2, pkt. 2
- Art. 3, ust. 2, pkt. 13
- Art. 3, ust. 2, pkt. 14
- Art. 3, ust. 2, pkt. 14
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 8a
- Art. 9
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002)
- Art. 4
- Art. 11
- Art. 11a
Ustawa
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342)
- Art. 4, ust. 3
- Art. 6
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem (wynikające z treści stosownej uchwały Rady Gminy)
   
Opłaty: 616,00 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1077
Informacje wyszukiwarki