Nazwa usługi:

Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391)
- Art. 3, ust. 1
- Art. 3, ust. 2, pkt. 1
- Art. 3, ust. 2, pkt. 2, lit. a
- Art. 3, ust. 2, pkt. 2, lit. b
- Art. 3, ust. 2, pkt. 2, lit. c
- Art. 3, ust. 2, pkt. 2, lit. d
- Art. 3, ust. 15
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 8a
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem (wynikające z treści stosownej uchwały Rady Gminy)
   
Opłaty: 616,00 zł
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 675
Informacje wyszukiwarki