Nazwa usługi:

Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

   
Kogo dotyczy: Osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

O stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych kategorii XI może ubiegać się osoba, która:
1) posiada świadectwo dojrzałości oraz tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geolog oraz odbyła roczną praktykę zawodową przy:
· wykonywaniu dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub
· pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy*,

lub

2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata oraz odbyła roczną praktykę zawodową przy:
· wykonywaniu dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub
· pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy*,

O stwierdzenie kwalifikacji do kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m kat. XII może ubiegać się osoba, która:

1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata oraz odbyła roczną praktykę zawodową przy:
· kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m, lub
· pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy *,

lub

2) posiada świadectwo dojrzałości oraz świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik geolog, technik górnik lub technik wiertnik oraz odbyła dwuletnia praktykę zawodową przy:
· kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m, lub
· pracy, o której mowa w art. 52, ust 6 ustawy*,

* art 52 ust.6 ustawy mówi m.in. o tym, że praktyką zawodową są również okresy pracy pracowników administracji geologicznej przy sprawdzaniu, ocenie, zatwierdzaniu projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981)
- Art. 50 ust. 1
- Art. 50 ust. 2 pkt 11
- Art. 50 ust. 2 pkt 12
- Art. 51 pkt 2 lit. b
- Art. 69 ust. 1 pkt 1
- Art. 69 ust. 1 pkt 3-5
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2011 r. Nr 275 poz. 1629)
Inne
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015 (M.P. 2014, poz. 704)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji
  • Odpis albo uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji
  • Dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinia o przebiegu pracy zawodowej, wykaz opracowań sporządzonych z udziałem kandydata, potwierdzony przez podmiot, na rzecz którego sporządzono te opracowania, lub archiwum geologiczne, w którym przechowuje się te opracowania
   
Opłaty: 270,28 zł - opłata egzaminacyjna
32,45 zł - opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje
   
Czas realizacji: Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji administracyjnej odmawiającej dopuszczenia do egzaminu w przypadku ustalenia, że kandydat nie spełnia wymagań dla określonej we wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 4353
Informacje wyszukiwarki