Nazwa usługi:

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

   
Kogo dotyczy: O wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu może ubiegać się osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

Uprawniony psycholog jest obowiązany:
1) przekazać marszałkowi województwa:
a) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
b) informację o zmianie danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
3) posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)
- Art. 87
- Art. 90
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 622 z późn. zm.)
- par. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek
  • dyplom ukończenia studiów
  • zaświadczenia o ukończeniu podyplomowego studium z zakresu psychologii transportu
  • zaświadczenie o niekaralności
   
Opłaty: brak opłat
   
Czas realizacji: Zgodnie z k.p.a. bez zbędnej zwłoki, w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 9260
Informacje wyszukiwarki