Nazwa usługi:

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

   
Kogo dotyczy: Obywatele
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów:
  - w zależności od potrzeb - pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
  - pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
  - propozycje rozwiązań zamiennych,
  - szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
  - charakterystyka obiektu oraz (w miarę potrzeby) projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 • Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
   
Opłaty: Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
   
Czas realizacji: W przypadku złożenia kompletnego wniosku decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki w okresie od 7 dni do 30 dni. W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy może przesunąć się do 60 dni. O przedłużeniu terminu załatwienia wniosku oraz o przyczynach takiej sytuacji inwestor zostanie powiadomiony pisemnie drogą pocztową.
   
Tryb odwoławczy: Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 196
Informacje wyszukiwarki