Nazwa usługi:

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

   
Kogo dotyczy: Inwestor
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r., Nr 30, poz. 717, z późn. zm.)
- Art. 63, ust. 5
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003r., Nr 30, poz. 717, z późn. zm.)
- Art. 63, ust. 5
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
  • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.
  • Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  • Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu
   
Opłaty: 1.Od przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł.


2.Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 185
Informacje wyszukiwarki