Nazwa usługi:

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

   
Kogo dotyczy: O wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się podmioty, które wywiązują się z ustawowych obowiązków w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
1. Przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa.
2. Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorca.
3. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
4. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy Prawo wodne.
   
Skrócony opis: Podmiot korzystający ze środowiska, przesyłając do Urzędu Marszałkowskiego wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnosząc opłaty za korzystanie ze środowiska może zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na podstawie art. 217 §1 i §2 oraz art. 218 Kodeksu postępowania administracyjnego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami są niezbędnym dokumentem w wypadku ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia
  • Wzór oświadczenia o nikorzystaniu ze środowiska
  • Wzór listy jednostek organizacyjnych - tylko dla jednostek samorządu terytorialnego
   
Opłaty: Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635): za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
   
Czas realizacji: Do 7 dni od daty wpływu wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. (Art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego).
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 15856
Informacje wyszukiwarki