Nazwa usługi:

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorcy
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż.

Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na:
1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,
2. wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż,
3. wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
4. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
5. podziemne składowanie odpadów

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. 981)
- Art. 10, ust. 1
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 26
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 35
- Art. 37
- Art. 40
- Art. 108
- Art. 129, ust. 1
- Art. 134
- Art. 136
- Art. 137
- Art. 138
- Art. 176
- Art. 177, pkt. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 56
- Art. 62
Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
- Art. 72, ust. 1, pkt. 4
- Art. 72, ust. 3
- Art. 73, ust. 1
- Art. 74
- Art. 75, ust. 1, pkt. 4
- Art. 86
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. z 2011r., Nr 282, poz. 1658)
- par. 1, pkt. 1
- par. 1, pkt. 2
- par. 1, pkt. 3
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. z 2011r., Nr 286, poz. 1685)
- par. 2
- par. 3
- par. 5
- par. 6
- par. 9
- par. 10
- par. 11
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397)
- par. 2, ust. 1, pkt. 24
- par. 2, ust. 1, pkt. 27, lit. a
- par. 2, ust. 1, pkt. 27, lit. b
- par. 3, ust. 1, pkt. 40, lit. a
- par. 3, ust. 1, pkt. 40, lit. b
- par. 3, ust. 1, pkt. 41
- par. 3, ust. 1, pkt. 42
- par. 3, ust. 1, pkt. 43
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
  • Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów
  • Projekt zagospodarowania złoża (nie dot. koncesji wydawanych przez Starostę)
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
  • Dokumentacja geologiczna (jesli została już sporządzona dla przestrzeni objętej wnioskiem)
  • Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne
  • Projekt robót geologicznych (2 egz.) - w przypadku zamierzonego wykonywania robót budowlanych
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 616,00 zł - uzyskanie koncesji,
50% powyższej stawki - zmiana koncesji.
   
Czas realizacji: 1 miesiąc
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do organu wyższego rzędu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 3530
Informacje wyszukiwarki