Nazwa usługi:

Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

   
Kogo dotyczy: Wykonawca prac geologicznych
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych.

Koncesjobiorca jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót.

W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981)
- Art. 81
- Art. 85
- Art. 161
- Art. 170 ust. 2
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie określające zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1112
Informacje wyszukiwarki