Nazwa usługi:

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

   
Kogo dotyczy: Osoby ubiegające się o wydanie wypisu i wyrysu ze studium/zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Skrócony opis: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
- Art. 30, ust. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282, z późn. zm.)
- Art. 1, ust. 1, pkt. 1, lit. a
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
- Art. 35
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
  • Dowód należnej opłaty skarbowej
   
Opłaty: 1. od wypisu:

1. do 5 stron – 30 zł,

2. powyżej 5 stron – 50 zł;

2. od wyrysu:

1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,

2. nie więcej niż 200 zł.   
Czas realizacji: Do 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 775
Informacje wyszukiwarki