Nazwa usługi:

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku i na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytku

   
Kogo dotyczy:
   
Skrócony opis: 1. złożenie wniosku
2. sprawdzenie zasadności i kompletności wniosku
3. postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przypadku niekompletnego wniosku
4. wydanie decyzji /pozwolenia konserwatorskiego
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • dokumentacja projektowa lub rysunkowa wraz z opisem
   
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł.

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
informację, że jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
jednostki budżetowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pożytku publicznego (wyłącznie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
W przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż właściciel zabytku należy do wniosku dołączyć stosowne upoważnienie do reprezentowania w sprawie. Za przedłożenie takiego upoważnienia w oryginale, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Za przedłożenie kopii upoważnienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłata wynosi 22 zł.
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca. W przypadku spraw bardziej zawiłych - do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   
Wybór podmiotu:
Liczba odwiedzin: 151
Informacje wyszukiwarki